top of page

Privacyverklaring

Praktijk Luna

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik;

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 • Als uw behandelende therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.

 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden;

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliënt dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst en medische vragenlijst bij aanvang van de therapie, geeft de cliënt toestemming voor het vastleggen van de gegevens in een cliëntdossier met in achtneming van hetgeen hierboven staat beschreven. Deze informatie staat eveneens beschreven in de behandelovereenkomst.

 

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • De datum van uw behandeling

 • De kosten van het consult

 • Een korte omschrijving van de behandeling;

       lichaamsgerichte psychotherapie/prestatie code,…………

 

De websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website is verbonden. Ik raad je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

 

Meldplicht datalekken:

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) verplicht mij om alle datalekken vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maak ik direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik werk ook digitaal met het bewaren van cliënt gegevens. Alleen ik heb toegang tot mijn p.c. en telefoon. 

bottom of page